Aktualności

Aktualności z dn. 06.11.2018

data publikacji: 2018-11-06

UCHWAŁA PROGRAMOWA XXIX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów przyjęli program działania na najbliższą kadencję 2018-2022. Program składa się z zadań w obszarze prawa pracy, spraw społecznych i wewnątrzzwiązkowych, które zdaniem delegatów, wymagają pilnej realizacji w sferze ogólnospołecznej i związkowej. Jako najważniejsze zadania z zakresu prawa pracy, do zrealizowania w nowej kadencji, delegaci uznali: 

W zakresie zbiorowego prawa pracy:

• Zmiana ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która w obecnym kształcie rodzi wiele problemów i utrudnia prowadzenie skutecznej i jednocześnie legalnej działalności związkowej. Konieczne jest zagwarantowanie możliwości prowadzenia sporów zbiorowych z podmiotami mającymi rzeczywisty wpływ na kształtowanie warunków pracy i płacy danych grup pracowników, zarówno w sferze prywatnej, np. zarządy spółek, w których pracodawcami są poszczególne oddziały, jak i w sferze publicznej, np. organy administracji samorządowej i rządowej. Wiąże się z tym również konieczność dążenia do wprowadzenia do przepisów rozwiązań uniemożliwiających pracodawcom unikanie sporów lub ich utrudnianie.

• Jednym z fundamentalnych celów Związku jest zwiększenie roli układów zbiorowych pracy. NSZZ „Solidarność” zmierzać będzie do wprowadzania instrumentów prawnych, które za pomocą różnych bodźców pobudzą rozwój praktyki układowej w Polsce. Dostrzegamy też problemy z innymi niż układy zbiorowe porozumieniami zbiorowymi, w szczególności z określaniem ich charakteru prawnego, a także gwarancji skutecznego dochodzenia przez pracowników wynikających z nich praw.

• Problemem, który od dawna jest podnoszony przez NSZZ „Solidarność”, jest niejasna sytuacja dotycząca przedstawicieli pracowników wybieranych ad hoc, tam gdzie nie działają organizacje związkowe. Związek stawia sobie za cel dążenie do wprowadzenia pewnych minimalnych standardów dotyczących tej formy przedstawicielstwa.

• Zmian prawnych wymaga również instytucja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę i przepisy pozwalające na outsourcing pracowników.

W zakresie czasu pracy

• Związek postuluje prowadzenie prac nad zmianami w Kodeksie pracy, w szczególności dotyczącymi czasu pracy, likwidacja 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, zmiana szczegółowych uregulowań pracy zmianowej i nocnej.

• W trosce o pracowników wyjeżdżających służbowo poza granice kraju, domagamy się nowych regulacji dotyczących podróży służbowych, w tym w szczególności zniesienia, możliwości obniżania wysokości diet i ryczałtów w zagranicznych podróżach służbowych.

• Podjęcie działań w sprawie zmian w treści świadectwa pracy, m.in. w celu wyeliminowania informacji o trybie rozwiązywania umowy o pracę, a także dążenie do zniesienia możliwości zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych.

• Priorytetem jest też wzmocnienie negocjacji zbiorowych w Polsce.

• Związek nie akceptuje rozwiązań, które pozbawiają prawa do emerytur pomostowych wszystkie osoby, które podjęły pracę po 1 stycznia 1999 r. Dzieje się tak, mimo że dotyczy to zatrudnionych na stanowiskach, gdzie w wyniku narażenia na szkodliwe czynniki może nastąpić trwałe uszkodzenie zdrowia. NSZZ „Solidarność” dołoży wszelkich starań, aby uchylić zasadę wygaszania prawa do emerytur pomostowych.

• Pomimo przywrócenia wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat, wiele osób, rozpoczynając w młodym wieku wyczerpującą fizycznie pracę, którą wykonywali przez długie okresy, nie ma uprawnień do zasłużonego odpoczynku. Związek będzie dążył do stworzenia rozwiązań umożliwiających pracownikom z długoletnimi (trzydziestopięcio-, czterdziestoletnimi) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania pracy, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, do przejścia na emeryturę. Rozwiązania dla takich osób powinny obejmować dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełniania innych warunków.

W zakresie wydłużania dobrowolnej aktywności zawodowej oraz odpoczynku

• Związek będzie zabiegał o wprowadzenie wyłączenia z podstawy składki emerytalno-rentowej dodatków stażowych dla pracowników po 50-tym roku życia.

• Popieranie wprowadzenia rozwiązań z zakresu prawa podatkowego ułatwiających inwestowanie w ergonomię stanowisk pracy i dostosowanie ich do potrzeb starszych pracowników.

• Zdrowie psychiczne osoby pracującej powinno posiadać równie doniosłą rangę, co zdrowie fizyczne. Dlatego NSZZ „Solidarność” postuluje zmiany w tym zakresie w Kodeksie pracy. Pojawiają się procesy technologiczne i informatyczne szkodliwe dla zdrowia pracowników, a także obserwujemy zjawisko częstych zmian miejsc oraz charakteru zatrudnienia i to powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach lekarzy medycyny pracy.

• W debacie publicznej pojawił się postulat skracania czasu pracy oraz wprowadzenia urlopu regeneracyjnego. Nowe technologie, zwłaszcza cyfrowe, powodują, że powstaje przestrzeń do dyskusji na temat czasu pracy i konieczności wprowadzenia ułatwień w łączeniu życia prywatnego i zawodowego. Ponadto rośnie presja na wydłużanie aktywności zawodowej, związana z demografią i niskimi emeryturami w przyszłości. Powszechnie występujące zjawisko stresu w pracy przyczynia się do powstawania u pracowników syndromu wypalenia zawodowego przechodzącego w depresję, co nie pozostaje bez wpływu na zwiększone wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego Związek proponować będzie opracowanie rozwiązań prawnych, które będą promować możliwość skorzystania przez pracowników, z określonym stażem pracy, z dodatkowego, wydłużonego, płatnego urlopu na regenerację i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Ogłoszenie

Na 2019 rok mamy przygotowane  dwie propozycje wycieczek:

1. Węgry - w dniach 20-23.06.2019 r., w cenie 680 zł/os.

2. Rumunia i Bułgaria - w dniach 5-15.08.2019 r., w cenie 2090 zł/os.

Informacje i zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766-56) oraz u kol. Zbigniewa Litwina, tel. 515 271 679.

Serdecznie zapraszamy!