Aktualności

Aktualności z dn. 15.01.2019 r.

data publikacji: 2019-01-21

Informacje bieżące

W ubiegłym tygodniu do zarządu firmy skierowane zostało pismo od reprezentatywnych organizacji związkowych, w sprawie sytuacji związanej z zatrudnianiem pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Od dłuższego już czasu, temat korzystania z usług agencji oraz proponowanego przez agencje wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń w celu pozyskania pracowników, budzi dużo emocji.
W ostatnim czasie doszły do tego różne mniej lub bardziej sprawdzone informacje, które trudno jest zweryfikować bez dostępu do dokumentów, dlatego też wystosowane zostało pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

Dodatkowo, w związku z sytuacją jaka ma miejsce po okresie obowiązywania porozumień trójstronnych w firmach, do których przekazani zostali nasi pracownicy w ramach outsourcingu, reprezentatywne organizacje związkowe złożyły pismo z wnioskiem o pilne spotkanie dotyczące firmy OKIN.

Treść obu pism dostępna u przewodniczących kół wydziałowych i biurze związku.
 
Konwent Przewodniczących "Solidarności" przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy

W związku z pogarszającym się stanem dialogu społecznego oraz narastającą konfliktową sytuacją społeczno-gospodarczą różnych branż w kraju, 11 stycznia odbyło się posiedzenie przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która w imieniu Rządu odniosła się do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odniosą się pisemnie do stanowiska Komisji Krajowej. Przewodniczący regionów i sekretariatów podjęli decyzję o przekształceniu się w sztab protestacyjno-strajkowy.
W najbliższym czasie przekazana zostanie informacja o planowanych działaniach, których celem jest realizacja stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę postulatów do zrealizowania przez rząd.

Stanowisko KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.

Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych płacąc składki członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.  

- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.

- Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.

- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

- Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

- Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
 
Ogłoszenia:

  • Zapraszamy serdecznie na Karnawałowy Charytatywny Bal Solidarności, który odbędzie się 23 lutego w Lachówce. Jak co roku bal nasz połączony będzie z akcją pomocy potrzebującym. Koszt uczestnictwa 60 zł członek związku, 140 zł pozostałe osoby. Zapisy w biurze związku.
  • Jeżeli dopisze pogoda, zapraszamy miłośników narciarstwa na wyjazd do Chrzanowa w sobotę 26 stycznia. Koszt wyjazdu 80 zł (w tym: przejazd, karnet, ubezpieczenie). Zapisy w biurze związku.
  • Mamy zarezerwowane bilety i zapraszamy do udziału w koncertach, które odbędą się w świdnickim kinie „LOT”:

1. Ryszard Rynkowski – koncert odbędzie się 24 stycznia 2019 r., bilety w cenie 60 zł

2. Koncert Wiedeński – koncert odbędzie się 23 lutego 2019 r., bilety w cenie 80 zł.

  • Osoby zapisane na koncert Anny Wyszkoni, zapraszamy do biura związku po odbiór biletów.
  • Zapraszamy na wycieczkę Perły Dalmacji i Hercegowiny, zaplanowaną w terminie 28.04 - 04.05.2019 r. Koszt wycieczki 1850 zł + 50 Euro. Informacje i zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766-56).

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach!

Przypominamy, że osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Funduszu Socjalnego do kosztów przejazdu oraz biletów wstępu.