Aktualności

Aktualności z dn. 18.09.2018

data publikacji: 2018-09-18

I. Informacja dotycząca pisma P&W

W związku z informacją,  jaka dotarła do naszej firmy od naszego poddostawcy firmy Pratt&Witney o zamiarze zakończenia programu produkcji nowych napędów do naszych śmigłowców Sokół, podjęliśmy próbę wyjaśnienia tej informacji bezpośrednio w Rzeszowie. Z otrzymanego przekazu wynika, że oficjalna informacja jaką podał P&W związana jest z procesem przejęcia Zakładu Napędów Lotniczych, który jest spółką wewnętrzną P&W przez Polską Grupę Zbrojeniową.
W dniu dzisiejszym zaplanowane jest tzw. due  diligence (to znaczy: badanie spółki pod względem ekonomicznym, finansowym, podatkowym i prawnym). Miejmy nadzieję, że przesłana oficjalna informacja jest rzeczywiście tylko elementem strategii w procesie prywatyzacji Zakładu Napędów Lotniczych i nie spełni się czarny scenariusz dotyczący zaprzestania produkcji nowych napędów do naszych śmigłowców.

II. Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

W związku z płynącymi pytaniami o zasady nabywania emerytury minimalnej, przypominamy, że w obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE.
Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1.   osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
2.   posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.

Emerytura minimalna przysługuje:
- mężczyznom po 25 latach okresów składkowych i nieskładkowych,
- kobietom po 20 latach okresów składkowych i nieskładkowych.
Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.
Okresy składkowe to przykładowo (art. 6 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS):
- okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu (czyli na przykład okres bycia pracownikiem, zleceniobiorcą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
- okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Należy pamiętać o treści ust. 3 art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wskazuje, że przy obliczaniu okresów składkowych dla celów podwyższenia emerytury  miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Czyli przykładowo jeżeli składka jest odprowadzana przez 4 miesiące od kwoty stanowiącej równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę to „uzyskujemy” 2 miesiące składkowe.

Okresy nieskładkowe to przykładowo (art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS):
- okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy;
- okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego;
- okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
-okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
- okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
- okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Emerytury w kwocie niższej niż emerytura minimalna otrzymają ci, którzy nie spełniają opisanych wymogów. Ich emerytura będzie wyliczana wyłącznie na podstawie odprowadzonej składki. Dotyczy to w praktyce osób, które były zatrudnione sporadyczne bądź na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.
 
Ogłoszenia:

  •  W najbliższy czwartek 20 września od godz. 14.00 w biurze związku będzie dyżurował prawnik. Osoby zainteresowane poradą prawną prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne.
  •  Informujemy, że wyjazd na X Puchar Solidarności w skokach narciarskich nastąpi z parkingu przy okrągłym kościele w najbliższy piątek 21.wrześniao godzinie 6.00.
  • Zapraszamy członków związku na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w sobotę 29 września w FAVILLI. Koszt – 45 zł/os. dla członków naszego związku i 70 zł/os. dla osób towarzyszących z poza związku. Zapisy w biurze związku, biurowiec, pok.24, tel. 766-56.
  • Jak co roku zapraszamy również na zimowe zawody Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Wyjazd do Zakopanego odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2019 roku. informacje i zapisy w biurze związku (tel. 766-56) oraz u kol. Zbigniewa Litwina (tel. 515 271 679). 


Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.