Aktualności

Aktualności z dn. 27.08.2019

data publikacji: 2019-08-30

Pracownicze Programy Kapitałowe
Trwa proces wyłaniania instytucji finansowej, której zostanie powierzone wdrożenie Pracowniczego Programu Kapitałowego dla pracowników PZL-Świdnik. Po pierwszym etapie analizy kilkunastu instytucji, na podstawie przekazanych przez nie informacji powstała lista ośmiu wyróżniających się instytucji finansowych, których oferty zostały poddane dalszej szczegółowej analizie. Wyłonieni dostawcy zostali zaproszeni na spotkanie z udziałem zarządu PZL Świdnik na którym zadano szereg pytań związanych w szczególności z doświadczeniem, efektywnością, kosztami i strategią inwestycyjną dostawcy. Celem spotkania była bezpośrednia analiza ofert w zakresie inwestycyjnym.
W tym miesiącu powstał raport w zakresie oferty przygotowanej dla PZL Świdnik zawierający skróconą listę pięciu dostawców. Z tej listy pracodawca wspólnie z przedstawicielami organizacji związkowych wskaże trzy  instytucje spośród rekomendowanych pięciu,  które zostaną zaproszone na bezpośrednie spotkanie z komisją powołaną do wyboru tej, która zajmie się wdrożeniem programu w naszej firmie.
Zachęcamy również do lektury Tygodnika Solidarność, który w kilku ostatnich numerach poświęcił dużo miejsca Pracowniczym Programom Kapitałowym, przybliżając zasady związane z wdrożeniem, przystępowaniem, rezygnacją i funkcjonowaniem PPK. Tygodnik jest dostępny u przewodniczących wszystkich naszych wydziałowych kół związkowych oraz w biurze związku.

Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem.
 24 lipca br. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia treść art. 4772 § 2 k.p.c. który w obecnym brzmieniu  pozwala sądowi w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, na wniosek pracownika nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 roku wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, może skutecznie nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. Rozwiązanie takie może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie.
Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wyrok o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może zostać wydany tylko wtedy gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, czyli przed upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma możliwości uzyskania stosownego zabezpieczenia w wyroku o przywrócenie do pracy.  Zwiększająca się długość trwania postępowań w sprawach związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy sprawiła, iż przepis ten z biegiem czasu stał się przepisem martwym. Obecnie czas trwania postępowania sądowego znacznie przekracza nawet najdłuższy 3 miesięczny okres wypowiedzenia, co sprawia iż uzyskanie takiej formy zabezpieczenia jest praktycznie niemożliwe, choć formalnie jest przewidziane przez przepisy prawa.
Przygotowana zmiana zawarta w ustawie dostosuje przepisy procesowe do praktyki funkcjonowania sądów pracy i przywróci wspomniany przepis do życia. Nowa treść przepisu art. 4772 § 2. k.p.c.  pozwoli sądowi na nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania również w wyroku przywracającym pracownika do pracy.
W sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uzna, że zwolnienie było prawidłowe, pracodawca będzie mógł się domagać odszkodowania od skarbu państwa.
Nowe przepisy, to ogromny sukces związków zawodowych, w tym przede wszystkim Solidarności, która od lat zabiegała o zmiany i podejmowała w tym temacie konkretne działania. Warto przypomnieć w tej kwestii konferencję zorganizowaną przez NSZZ „Solidarność” z udziałem Ministra Sprawiedliwości – „Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania”, która odbyła się 16 marca 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

OGŁOSZENIA

  • W dniu 05 września planowany jest wyjazd na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Mamy jeszcze kilka bezpłatnych wejściówek. Pracownik pokrywa tylko koszty transportu, które szacowane są na około 50 zł. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z biurem związku, tel. 766-56.
  • Zapraszamy również na coroczną Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się 15 września. Wyjeżdżamy dzień wcześniej, w sobotę 14 września. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł dla członków NSZZ „Solidarność oraz 70 zł dla pozostałych osób. Zapisy i informacje w biurze związku, (biurowiec, pok. 24).