Aktualności

Informacja dla akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

data publikacji: 2021-01-21

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. („Spółka”) informuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych podjęło w dniu 30 grudnia 2020r. uchwałę o przymusowym wykupie akcji mniejszościowych akcjonariuszy tj. posiadających nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, przez akcjonariusza większościowego – Leonardo S.p.a. z siedzibą w Rzymie, Plac Monte Grappa 4, posiadającego 99,29 % kapitału zakładowego Spółki.

Przymusowy wykup obejmuje 97 001 akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych.

Procedura przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych została wszczęta na wniosek akcjonariusza Leonardo S.p.a. i stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego, wynikającego z art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 418 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało firmę Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki. Wycena akcji została dokonana metodą porównawczą – transakcji porównywalnych na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, prowadzonej działalności oraz perspektyw rozwoju, a także przeglądu umów dokumentujących transakcje sprzedaży akcji w latach 2016-2020.

Wybór niezależnego eksperta do przeprowadzenia wyceny daje gwarancje prawidłowości jej przeprowadzenia i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy.

Wyliczona cena wykupu jednej akcji wynosi 42,42 zł.

W związku z powyższym akcjonariusze mniejszościowi powinni w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, tj. od dnia 12 stycznia 2021r.  do dnia 12 lutego 2021r. złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji celem ich wykupu.

Akcjonariuszom mniejszościowym, których akcję zostały objęte procedurą przymusowego wykupu zostanie wypłacona cena zapłaty będąca iloczynem ilości posiadanych akcji i ceny wykupu.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Akcjonariuszy znajdującym się w budynku Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik sp. z o.o. przy Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 12.00. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu:

81 722 5870

781321012

81 722 6360

662162297

Jeżeli akcjonariusze nie złożą dokumentów akcji w/w określonym terminie, Zarząd Spółki unieważni dokumenty akcji w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych i wyda nowe dokumenty akcji, które zostaną wykupione przez akcjonariusza większościowego – Leonardo S.p.a., zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.